آموزش تخصصی QEEG

 

 

شناسایی سیستم بین المللی ۲۰-۱۰ ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ

ثبت EEG در حالات مختلف

EEG ﮐﻤﯽ: ﻣﻮﻧﺘﺎژﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻮان ﻣﻄﻠﻖ، ﺗﻮان ﻧﺴﺒﯽ، ﻧﺎﻗﺮﯾﻨﮕﯽ، ﻫﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ، اﻧﻮاع دﯾﺘﺎﺑﺴﻬﺎی ﻧﺮﻣﺎل و ﻏﯿﺮه

تحلیل QEEG؛ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ﮔﺰارشها

ﺑﺮرﺳﯽ و درک راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎی EEG و رفتار

ﺗﺎﺛﯿﺮات داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی EEG  و QEEG، فارماکوای ای جی

یافته های QEEG در اختلالات مختلف؛ آشنایی با ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﻬﺎی EEG

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ روش ERP ، ﻧﺠﺎم ﭘﺰوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از QEEG ، ﻣﻼﺣﻈﺎت روش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

 

 

جهت ثبت نام با شماره های زیر در تماس باشید.

09361098675

 اژدرلو

 

 

 

 

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
نظر

یکی ازامتیازات ویژه شرکت ما، ارتباط با تمام شرکت های ایرانی و خارجی می باشد

ما با کادری مجرب و سابقه چندین ساله در امر آموزش و پشتیبانی محصولات بهترین خدمات را از لحظه خرید به شما عزیزان عرضه میکنیم 

با آرزوی موفقیت برای شما 

آدرس : 

شیراز، سینما سعدی، ابتدای معدل شرقی، روبروی اداره کل آموزش و پرورش، ساختمان شاهپرک، طبقه 3، واحد 15

 

 

شماره تماس : 09361098675

email : ajdarlooahmad@gmail.com

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید